Biuletyn
Ban_nierBan_ruchBan_wierz
NOTA PRAWNA Zgłoszenie powinno zawierać:
  • nazwę (imię i nazwisko), siedzibę (adres), status prawny Zgłaszającego,
  • wskazanie wierzytelności wraz z określeniem ceny oraz sposobu jej zapłaty.

Do zgłoszenia powinny być dołączone wyciągi i odpisy dokumentów wskazujących na prawidłowe umocowanie przedstawicieli zgłaszającego gotowość przystapienia do rokowań.

W rokowaniach nie mogą brać udziału dłużnicy oraz podmioty związane z dłużnikiem stosunkiem zależności lub dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

O przystąpieniu do rokowań Bank powiadomi zainteresowanych w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia. Bank zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru kontrahentów, których pisemnie poinformuje o terminie i miejscu rokowań.


Wierzytelności

Nazwa Kapitał spółki [PLN] Kwota długu [PLN] Kwota odsetek [PLN]

Zdjęcie

Brak danych ...

Jesteśmy częścią Getin Noble Bank SA © GETIN Bank